ŻYWNOŚĆ

Nabór do pomocy żywnościowej w ramach programu FEPŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje o możliwości składania wniosków o pomoc żywnościową w ramach Programu FEPŻ – Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 tj.) i których dochód nie przekracza 265%  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 zł dla osoby w rodzinie. Dochody, na podstawie których weryfikowane jest uprawnienie do w/w programu dotyczą miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. składając wniosek w lutym 2024 r. należy dostarczyć dochody netto za miesiąc styczeń 2024 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Łubiance telefonicznie pod nr 56-649-56 60, 530-443-882 bądź mailowo pod adresem gops.lubianka.pl

Wnioski – oświadczenie wraz z dochodami  można składać do 31 marca 2024 roku osobiście w siedzibie GOPS w Łubiance ul. Bydgoska 10.

Załączniki:

Nabór do pomocy żywnościowej w ramach programu FEPŻ

Załącznik_nr_5_PL-UA Caritas

Załącznik_nr_6_PL-UA

Załącznik_nr_7_Kwalifikowanie_osób_na_listach