Pozostałe formy pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona). Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,  rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomocą w:\

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej,tj.634zł.,
 • dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej,tj.514 zł. na każdą osobę.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy-do wglądu,
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury-z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych lub kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów (oryginał do wglądu),
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

GOPS przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala okres i miejsce ich świadczenia oraz zakres czynności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są nieodpłatne w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu tj. 634,00zł na osobę samotnie gospodarującą, 514,00zł na osobę w rodzinie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy-do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w [przypadku zmiany sytuacji dochodowej z miesiąca złożenia wniosku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych lub kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów (oryginał do wglądu),
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domu pomocy społecznej winien być ostatecznością, po wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych „dalej mieszkańcami domu”. Organizacja domu pomocy społecznej, zakreśla poziom usług świadczonych przez dom, uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Typy domów pomocy społecznej:

 • dla osób w podeszłym wieku,
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych,
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Wysokość opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby kierowanej. Odpłatność wynosi  70% uzyskiwanego dochodu, ale nie więcej niż pełny koszt miesięcznego utrzymania osoby w domu. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności:

 • małżonek,
 • zstępni przed wstępnymi lub inni,
 • gmina, która skierowała osobę do domu.

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania;(za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna),
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania,
 • decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami lub decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemna zgoda na jej potrącanie złożona przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgoda na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego,
 • oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przedwstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy,
 • wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów,
 • w razie konieczności inne dokumenty, które określa pracownik socjalny.
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • zaświadczenie lekarza psychiatry
 • zaświadczenie lekarza psychologa
 • opinia dotycząca sprawności psychofizycznej
 • aktualne karty informacyjne leczenia szpitalnego/wyniki badań
 • kserokopia dowodu osobistego

Sprawienie pogrzebu

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno–rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są wstanie tego zrobić samodzielnie.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane- zgodnie z wolą jego osób bliskich.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Wymagane dokumenty

 • ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub rodziny o sprawienie pogrzebu,
 • w zależności od dostępności:
  – dowód osobisty wnioskodawcy(do wglądu),
  – dokument tożsamości zmarłego-karta zgonu,
  – odpis skrócony aktu zgonu,
  – oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego,
  – w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Praca socjalna

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny.

Kontrakt przyczynia się do odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, prawidłowego pełnienia ról społecznych. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 • poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.