Walka z wykluczeniem społecznym

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są jedną z form aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na wniosek gminy Starosta kieruje bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin w tygodniu, 40h miesięcznie

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej gdyż pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żadnego stosunku pracy i nie jest zawierana żadna inna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Osoby te są dalej osobami bezrobotnymi i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu i wypadkowemu.