Świadczenia finansowe i rzeczowe z pomocy społecznej

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

 • zakupu żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • pogrzebu

Przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634,00 zł
 • rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj.514,00 zł
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie zasiłku celowego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub miesiąca złożenia wniosku w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Świadczenie przysługuje osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji ze względu na szczególne okoliczności

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj.514,00 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia niezbędne jest podejmowanie każdej pracy, nawet jeśli nie jest ona zgodna z kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

 • Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej uzależniona jest od dochodu. Kwota zasiłku wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj. 634,00 zł a dochodem tej osoby.
 • Wysokość zasiłku okresowego dla osoby w rodzinie uzależniona jest od dochodu. Kwota zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, tj.514,00 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem rodziny.
 • Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20,00 zł.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub miesiąca złożenia wniosku w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny, np: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
 • dokumenty  potwierdzające ponoszone wydatki.

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

 • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj.634,00 zł
 • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ,jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj 514,00 zł

Całkowita niezdolność do pracy-oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osób samotnych – różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj.634,00 zł, a posiadanym przez osobę dochodem,
 • w przypadku osób w rodzinie-różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj.514,00 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 604,00 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30,00 zł.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku stałego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy-do wglądu,
 • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów-oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub miesiąca złożenia wniosku w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Bezpłatne dożywianie w szkole przysługuje:

 • rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,tj.514,00 zł.

Zasiłek celowy na pokrycie kosztów związanych z wykupieniem posiłków w szkole przysługuje

 • rodzinie której dochód na osobę w rodzinie jest niższy od 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 771,00zł.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub miesiąca złożenia wniosku w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny