Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

gopsProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Pomoc przysługuje osobom które nie przekraczają 200% kryterium dochodowego:

 • Osoba samotnie gospodarująca – dochód netto nie może przekroczyć 1 268,00 zł
 • Osoba w rodzinie – dochód na osobę nie może przekroczyć 1 028,00 zł

Wymagane dokumenty

 • wypełnione oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub miesiąca złożenia wniosku w przypadku zmiany sytuacji dochodowej

Terminy i miejsce dystrybucji

 • 14.07.2015 godz. 13.30 – 15.00
 • 15.07.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 16.07.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 17.07.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 11.08.2015 godz. 13.30 – 15.00
 • 12.08.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 13.08.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 14.08.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 29.08.2015 godz. 13.30 – 15.00
 • 30.09.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 01.10.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 02.10.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 3.11.2015 godz. 13.30 – 15.00
 • 4.11.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 5.11.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 6.11.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 23.11.2015 godz. 13.30 – 15.00
 • 24.11.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 25.11.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 26.11.2015 godz. 12.00 – 15.00
 • 11.12.2015 godz. 13.00 – 15.00
 • 14.12.2015 godz. 13.00 – 15.00
 • 15.12.2015 godz. 13.00 – 15.00
 • 16.12.2015 godz. 13.00 – 15.00
 • 01.02.2016 godz. 13.30 – 15.00
 • 02.02.2016 godz. 13.30 – 15.00
 • 03.02.2016 godz. 13.30 – 15.00
 • 04.02.2016 godz. 13.30 – 15.00

Druki do ściągnięcia

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie osoby bezdomnej ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (dotyczy osób zakwalifikowanych i wykazanych na liście przekazanej przez OPS)

Sprawozdanie z obowiązkowych działań w ramach środków towarzyszących kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, skierowanych do odbiorców pomocy żywnościowej w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Treść sprawozdania