Karta Dużej Rodziny

W dniu 22 grudnia 2014r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej  podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu  ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

KARTA PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:

 1. w wieku do 18 roku życia;
 2. w wieku do 25 r. ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  – szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  – szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia  25. roku życia.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w gminie Łubianka, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (wg wzoru)
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz akt małżeństwa
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. osób które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczą się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – poza dokumentami wyżej wskazanymi, dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • składając wniosek o wydanie duplikatu Karty – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny