Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

UCHWAŁA NR XXIV/197/2017

Rada Gminy Łubianka

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Na podstawie art. 18a ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz  art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 487) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Program 2017

Program 2016

Informacja o świetlicy środowiskowej w Zamku Bierzgłowskim