RODO

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie art. 6 ust. 1 lit c,e oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.- RODO informuję że: Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance ul. Toruńska 97 , 87-152 Łubianka, mail: pomoc@gopslubianka.pl.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@lubianka.pl.

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie i w celu:

a) art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) art.9 ust. 2 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
c) art.9 ust. 2 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób, której dane dotyczą,
d) art.6 ust.1 lit. a RODO na podstawie zgody .Zgoda jest wymagalna gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.
e) realizowanie zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance uchwalonego przez Radę Gminy Łubianka (Uchwała Nr. XI/111/2019 z dnia 30 sierpnia 2019)

2. Przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łubiance.

3. Ponadto przysługuje Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych art.15 RODO oraz ich poprawiania, sprostowania art. 16 RODO ,usunięcia art. 17 RODO, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przysługuje Panu/i wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe realizowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawami i celu o którym mowa w punkcie 1.

5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ,a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.