RODO

Klauzula informacyjna

OGÓLNA GOPS W ŁUBIANCE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję

1.Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance z siedzibą przy ul. Bydgoska 10 ,87-152 Łubianka ;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:iod@lubianka.pl

3)Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona,

c) art. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora w interesie publicznym.

d) art. 9 ust. 2 lit b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

e) art. 9 ust. 2 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą,

f) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym

g) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne,

w związku z:

1) ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

2) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

3) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

5) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

6) ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

7) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

8) ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

9) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

10) ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

11) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

12) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

4) Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, , jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5). Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:

a) od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w zależności jednak tego czego dotyczyła czynność np.: decyzje, postanowienia, rozpatrzenie skargi, dokumentacja finansowa, wykonywanie umów i inne,

b) do przedawnienia roszczeń,

c) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego .

6). W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

– wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

-dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

– wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

8) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

9). Podanie Twoich danych:

a) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

b) jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy,

c) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

10) Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11) Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

12) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych