Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 1. pracy socjalnej;
 2. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 3. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
 4. społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
 7. zidentyfikowanych potrzeb;
 8. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń.

Kto może ubiegać się o pomoc

O pomoc mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeśli posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu;

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
 • gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dla uzyskania większości świadczeń z pomocy społecznej, szczególnie finansowych, niezbędne jest również spełnienie przez osoby lub rodziny kryterium dochodowego.
Począwszy od 1 października 2015 r. kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00zł
 • dla osoby w rodzinie – 514,00 zł

Osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznana pomoc niezależnie od dochodu.