Asystent rodziny

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pracownicy socjalni zwracają się z wnioskiem do Kierownika GOPS o przyznanie rodzinie asystenta rodziny. Rodzina może sama również zwrócić się z taką prośbą wówczas pracownik socjalny po wizycie w środowisku ocenia konieczność przyznania tej formy pomocy po rozmowie z rodziną.

Uprawnienia asystenta rodziny – z związku z wykonywaniem zadań asystenta rodziny, ma on prawo do:

  • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną,
  • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie,
  • uzyskiwania od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych informacji o stanie zdrowia członków rodziny w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy rodzinie i w związku z wykonywaną pracą.