Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

Przyznawane jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 281 z 2004, poz. 2781 ze zm.) uczniom, zamieszkującym na terenie gminy Łubianka, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015r.poz 163 ze zm.).

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 15 września danego roku pobrany ze strony internetowej, bądź   z GOPS w Łubiance o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  tj. z sierpnia, na takiej samej zasadzie jak do pomocy społecznej. Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Osoby pracujące – zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc sierpień 2014 r.,
 2. Bezrobotni –decyzja potwierdzająca zarejestrowanie jako osoba bezrobotna, bądź decyzja przyznająca zasiłek dla bezrobotnych oraz staż,
 3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanych dochodach netto w miesiącu sierpniu 2014 r.,
 4. W przypadku osób niepracujących i nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych oraz o wysokości osiągniętych dochodów w m-cu sierpniu 2014 r.,
 5. W przypadku gospodarstwa rolnego nakazy płatnicze za 2014 r.,
 6. Decyzje o przyznanych świadczeniach rodzinnych wraz z dodatkami,
 7. Decyzje o przyznanych świadczeniach z funduszy alimentacyjnego,
 8. Potwierdzenie otrzymywanych alimentów bezpośrednio od rodzica za m-c sierpień 2014 r.,
 9. Osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny – decyzję o przyznanym świadczeniu,
 10. Osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – decyzję o przyznanym świadczeniu,
 11. Osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy – decyzję o przyznanym świadczeniu.
 12. Osoby otrzymujące zasiłki z Pomocy Społecznej – decyzje potwierdzające wysokość świadczeń w m-cu sierpniu 2014 r.,
 13. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, decyzję potwierdzającą wysokość dodatku w mc sierpniu 2014 r.,
 14. Renciści lub emeryci, decyzję i odcinki od emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2014 r. netto.

Rodzice uczniów, którym przyznano stypendium szkolne są zobowiązani do rozliczenia przyznanej kwoty stypendium, gdyż przysługuje ono jako zwrot za poniesione koszty związane z edukacją dzieci. Rozliczenie polega na dostarczeniu faktur bądź rachunków imiennych za zakupy z poniższego zestawienia, w terminie otrzymywania stypendium szkolnego.

Wydatki kwalifikowane:

 1. podręczniki, zeszyty
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,
 3. tornister, plecak szkolny,
 4. obuwie sportowe, strój sportowy na w-f ( raz na semestr ),
 5. przybory do nauki zawodu,
 6. piórnik, art. szkolne,
 7. okulary korekcyjne,
 8. tusze do drukarek, abonament internetowy ( wrzesień – czerwiec ), multimedialne programy edukacyjne,
 9. komputer, oprogramowanie, części do komputera,
 10. biurko, krzesło do biurka, lampa biurowa,
 11. strój galowy wymagany przez szkołę,
 12. instrumenty muzyczne, dodatkowe zajęcia muzyczne,
 13. sprzęt sportowy, dodatkowe zajęcia sportowe,
 14. basen nauka pływania (strój kąpielowy, klapki, itp.)
 15. korepetycje edukacyjne,
 16. zajęcia szkolne (wycieczki, wyjścia edukacyjne, kulturalne, sportowe, itp.).

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła może wystawić stypendyście zaświadczenie od dyrektora szkoły, które umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” bądź „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń lub rodzic bądź opiekun prawny.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Odręcznie napisany wniosek należy złożyć w GOPS i załączyć do niego dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2015-2016