Fundusz alimentacyjny

Wysokość, procedurę składania i rozpatrywania wniosku oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.)

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
 2. oryginalny akt urodzenia w przypadku złożenia wniosku po raz pierwszy,
 3. Kopia dowodu osobistego wnioskowy,
 4. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 5. zaświadczenia członków rodziny powyżej szesnastego roku życia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014 r.,
 6. kopia PIT 11 za 2014 rok,
 7. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek nas ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r.,
 8. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy oraz zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014 r. alimentów i przekazanych wierzycielce,
 9. zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły (dot. dzieci pełnoletnich) lub ze szkoły wyższej,
 10. kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci niepełnosprawnych,
 11. nakaz płatniczy za rok 2014 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
 12. umowa dzierżawy z wpisem do rejestru gruntów,
 13. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu    protokołu zawierającego treść ugody sądowej
 14. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów
 15. dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy
 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie o dochodach netto za drugi miesiąc od podjęcia zatrudnienia (w przypadku podjęcia zatrudnienia po roku bazowym),
 • decyzja o przyznaniu lub utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium,
 • decyzje o przyznaniu lub utracie prawa do zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury i renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
 • decyzje o przyznaniu lub utracie prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy lub członka jego rodziny w innej gminie),
 1. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Informacje dodatkowe niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, jeżeli osoby uprawnione jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Osoba uprawniona – oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. ), a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:

 1. dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 2. dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 3. rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Nienależnie pobrane świadczenie – oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
 2. przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 3. wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia
 4. wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,
 5. wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub osobę uprawnioną pozostającą pod opieką opiekuna prawnego prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej powiększonego o uzyskany dochód.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

W przypadku utraty dochodu prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. 

W przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

W przypadku gdy prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 2. zawarła związek małżeński. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy. Okres świadczeniowy 2015/2016 trwa od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 01 sierpnia każdego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Zgodnie z art. 233 § 6 kodeksu karnego, za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

DO POBRANIA

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego