paragraf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poniżej zamieszczamy informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Zakup i dostarczanie obiadów oraz poczęstunku dla Uczestników Projektu pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”.