asystent oosbisty osoby niepełnosprawnej

Rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2024”

logotyp5logotyp 2logotyp 3

       logotyp 4      

 

W związku z otrzymaniem środków z  Funduszu Solidarnościowego,

Gmina Łubianka / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance

realizuje Rządowy Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2024”

Wartość dofinansowania wynosi  44 510,76 zł ( czterdzieści cztery tysiące pięćset dziesięć złotych i siedemdziesiąt sześć  groszy),

całkowita wartość zadania wynosi:  44 510,76zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dziesięć złotych i siedemdziesiąt sześć  groszy).

Data podpisania umowy: marzec 2024

Program adresowany jest do:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji i/ lub

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.