5ff13255-a788-4df1-b61a-458acc4c42e1

Dodatek osłonowy

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Stanowi on kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii elektr., gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne, miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Dodatek osłonowy wynosi:
    • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
    • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
    • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*wyższe kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, jeżeli jest ono wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Kwoty dodatku osłonowego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

Druki wniosków będą dostępne niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku. Komunikat w tej sprawie opublikujemy na stronie GOPS oraz Urzędu Gminy.

Wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS w Łubiance przy ul. Bydgoskiej 10 – przy zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w Ośrodku.

We wniosku należy wpisać adres poczty elektronicznej. Na ten adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Nie podanie dresu poczty elektronicznej spowoduje konieczność przybycia osobistego do GOPS po odbiór informacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS w Łubiance nr (56) 6495660  w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Świadczenia przyznane na kompletnie wypełnione wnioski, złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku będzie przekazana jednorazowo, najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Gminę Łubianka z dotacji rządowej przekazanej z budżetu państwa.