paragraf

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Kwestionariusz ofertowy

Klauzula informacyjna