trzy stokrotki

Projekt „Trzy Stokrotki – program reintegracji w ramach Centrum Integracji Społecznej”

Okres realizacji 01.03.2024 r.   –  31.03.2025 r.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne rozpoczyna realizację Zadania Nr 2  projektu  pn. „Trzy Stokrotki – program reintegracji w ramach Centrum Integracji Społecznej”. Liderem projektu jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z  Gminą Miasta Torunia reprezentowaną przez Miejski Ośrodek  Pomocy Rodzinie w Toruniu  i Powiatowy  Urząd  Pracy dla Miasta Torunia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i jest zgodny z Programem FE na lata 2021 -2027 (Działanie FEKP.08.20).

Celem realizacji projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej ośmiu osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie GMT lub powiatu toruńskiego.

W ramach projektu realizowany  będzie program zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej składający się z: 

– reintegracji społecznej (- zajęcia grupowe (gospodarowanie budżetem domowym, trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, szkoła rodzica, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty prawne, profilaktyka uzależnień), indywidualne poradnictwo (w zakresie pogłębionej diagnozy, usług: psychoterapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień i prawnika), zajęcia integracyjno-socjalizujące, praca socjalna i praca środowiskowa z uczestnikami i ich rodzinami;

– reintegracji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora zawodu, praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, warsztaty rynku pracy, warsztaty przedsiębiorczości z elementami ES, pośrednictwo pracy).

Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać jedno z poniższych kryteriów formalnych:

 • Zamieszkiwać na terenie miasta Torunia lub powiatu toruńskiego.
 • Posiadać status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej.
 • Wymagać wsparcia in. z tytułu przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub innych, m.in. wykluczenie wielokrotne, niepełnosprawność sprzężona, korzystanie z FE PŻ, wykluczenie komunikacyjne.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.03.2024 r. –  31.03.2025 r.

 Uczestnicy projektu mają zapewnione:

 • comiesięczne świadczenie integracyjne w wysokości netto 1.790,30 od pierwszego miesiąca uczestnictwa,
 • możliwość uzyskania dodatkowej premii integracyjnej ,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków,
 • bilety na dojazdy na zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe – czas uczestnictwa w CIS liczony jest do stażu pracy,
 • badania lekarskie,
 • odzież roboczą,
 • jeden posiłek w ciągu dnia reintegracji społecznej,
 • bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe, psychoterapia, terapia uzależnień
 • pomoc w poszukiwaniu pracy w trakcie udziału w projekcie i po zakończeniu uczestnictwa,
 • 1 x raz na kwartał udział w zajęciach integracyjno – socjalizujących,
 • udział w praktykach u pracodawców zewnętrznych,
 • w razie konieczności – zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

W ramach projektu realizowana będzie teoretyczna i praktyczna nauka umiejętności zawodowych o profilu porządkowo – usługowym. Osoby biorące udział w Projekcie przechodzą indywidualna diagnozę i mogą podjąć indywidualną ścieżkę w grupie, stosownie do zgłoszonych potrzeb i indywidualnych preferencji.

Rekrutacje prowadzi:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – pokój 14
ul. Stokrotkowa 22, Toruń
tel./fax.: 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61