gops1

Aktualności z GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance informuje, że od 01.07. 2020 r. można będzie składać wnioski na nowy okres świadczeniowy – świadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 01.08.2020 r. wnioski o przyznanie ww. świadczeń przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS w Łubiance ul. Toruńska 97.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Wnioski na „300+”, przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci od 7. roku życia do ukończenia 20. roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o świadczenia rodzinne, na nowy okres świadczeniowy, złożone do dnia 31.08.2020r., spowodują wypłatę przysługujących świadczeń do 30.11.2020r., złożone pomiędzy 01.09.2020r. a 31.10.2020r.- wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31.12.2020r. Wniosek na nowy okres złożony pomiędzy 01.11.2020r. a 31.12.2020r. spowoduje wypłatę przysługujących świadczeń do 28.02.2021r.

W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wniosek na nowy okres świadczeniowy złożony do dnia 31.08.2020r, spowoduje wypłatę świadczeń przysługujących za miesiąc październik do dnia 31.10.2020r. Składanie kompletnych wniosków odpowiednio w kolejnych miesiącach spowoduje opóźnienie wypłaty świadczeń analogicznie o jeden miesiąc.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 rozpoczynającym się od 01.10.2020r. nastąpi podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z kwoty 800 zł na osobę do kwoty 900 zł na osobę w rodzinie. Zostanie wprowadzony również mechanizm „ złotówka za złotówkę”. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Przypominamy, że wnioski w/s przyznania świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy będziemy składać od 01.02.2021r.

Ponadto informujemy, że w dniach od 18.05.2020 r. do 20.05.2020 r. w świetlicy w Biskupicach była wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Pomocą objętych jest 458 osób. Kolejna dostawa żywności planowana jest w miesiącu czerwcu 2020 r. Przy tej okazji składamy ogromne podziękowania Sołectwu Biskupice wraz z OSP za zaangażowanie w dystrybucję żywności oraz udostępnienie świetlicy.

Informujemy również, że wypłaty w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym o/Łubianka nie są realizowane, w związku z tym przy składaniu wniosków prosimy o podanie numeru rachunku bankowego.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy udzielają wsparcia rzeczowego potrzebującym mieszkańcom gminy.