paragraf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poniżej zamieszczamy informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Prowadzenie szkoleń zawodowych oraz kursów zawodowych dla Uczestników Projektu pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej