RODO 300+

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję

1.Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance z siedzibą przy ul. Bydgoska 10 ,87-152 Łubianka ;

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: iod@lubianka.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO) w zakresie danych szczególnej kategoria (art. 9 ust. 2 lit. a, g RODO). Podane przez Państwo dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy ;w celu przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art. 187 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zw. Z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriom tego państwa.zadania te Administrator realizuje w związku z koniecznością zapewnia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia oraz zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością wykonywania zadań polegających na kierowaniu, monitorowaniu, planowaniu, reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie państwa polskiego;

4. Zakres przetwarzanych Pani/Pana danych obejmuje wszelkie dane osobowe, które Państwo podaliście, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości (np. paszportu) data urodzenia, miejsce zakwaterowania oraz inne dane, w tym szczególne kategorie danych, jeśli takie zostały podane; zakres przetwarzanych danych obejmuje również dane osób będących pod Państwa opieką;

5. Dane osobowe zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście lub za pośrednictwem innych osób, które je przekazały poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie;

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym podmiotom administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom, którym powierzono przetwarzanie takich danych, a dodatkowo firmom, organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym, jeśli te podmioty lub osoby zaoferowały pomoc w zakresie zakwaterowana, transportu, tłumaczenia lub jakąkolwiek inną pomoc, która została zaoferowana w związku z celem przetwarzania takich danych; w uzasadnionych przypadkach dane mogą również zostać przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR i inne);

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami o archiwizacji obowiązującymi u Administratora.

8. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,

f) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane w tym kontaktów z Administratorem. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi.