Informacja o projekcie

informacja o projekcie LPLJ-page-001

Gmina Łubianka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance realizują projekt pt. „Lepsza praca, lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2021r-31.12.2021r. w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Wartość projektu to 144 906,00 zł. kwota dofinansowania to 137 406,00 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 15 osób ( 10K. 5M.) niepracujących z terenu LSR Ziemi Gotyku w wieku K. 18l – 60l. M. 18-65l., korzystających z pomocy społecznej. W ramach aktywizacji społecznej planujemy całą grupę tj. 15 osób objąć takimi działaniami jak : 4h/os. poradnictwa psychologicznego, 30h. zajęć grupowych warsztatów treningu umiejętności społecznych, 10h. spotkań z terapeutą ds. uzależnień oraz wspólny jednodniowy wyjazd integracyjny, wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Aktywizacją zawodową obejmiemy również 15 osób, którzy w okresie sierpień – październik 2021r. będą mieli takie zajęcia jak: doradztwo zawodowe po 2h. każdy, szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe 80 h. oraz praktyczne kursy zawodowe 80h. Uczestnicy projektu
będą otrzymywać dodatek stażowy. Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi typu tablet. Co najmniej jedenastu uczestników chcemy zaktywizować społecznie a po zakończonym projekcie planujemy aby przynajmniej 7 osób otrzymało pracę.